Disclaimer

Algemeen

Bureau Land (Kamer van Koophandel 02051761), hierna te noemen Bureau Land, verleent u hierbij toegang tot www.bureauland.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Bureau Land behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bureau Land spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bureau Land.

Auteursrechten en eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, van voor de activiteit vervaardigd materiaal in welke vorm dan ook, berust te allen tijde bij Bureau Land & Partners of enige andere door Bureau Land & Partners in het Materiaal vermelde rechthebbende. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Bureau Land & Partners is het op geen enkele wijze toegestaan gegevens in welke vorm dan ook uit het Materiaal te verkopen, te vermenigvuldigen of af te staan aan derden, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het verstrekken van Materiaal door Bureau Land & Partners aan de deelnemer houdt nimmer de overdracht van enig recht van intellectueel eigendom in. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Bureau Land & Partners is het maken van audio-, video- en/of filmopnamen tijdens onze activiteiten niet toegestaan. Bureau Land & Partners behoudt zich het recht voor eventuele schade te verhalen op de deelnemer die zich niet houdt aan het naleven van deze bepalingen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.