Algemene Voorwaarden

voor dienstverlening van

Internationaal Instituut Toepasbare Psychologie – Bureau Land, gevestigd te Ansen aan de Kerkdijk 18.

I. Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bureau Land: J.A. Land, h.o.d.n. “Bureau Land”, gevestigd te Ansen.

b. opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Bureau Land een overeenkomst heeft gesloten.

c. cliënt: de natuurlijke- of rechtspersoon die in het kader van de met de opdrachtgever gesloten  overeenkomst door Bureau Land wordt gecoacht, getraind en/of begeleid dan wel deelneemt aan een of meer trainingen, opleidingen en/of leergangen.

d. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij Bureau Land zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het tegen betaling verrichten van diensten ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt.

II. Toepasselijkheid 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Bureau Land verstrekte opdrachten c.q. met Bureau Land gesloten overeenkomsten, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.  Deze Algemene Voorwaarden worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

III. Opdracht (overeenkomst) 
a. Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdrachtgever een door Bureau Land uitgebrachte offerte schriftelijk heeft geaccepteerd c.q. een Aanmeldingsformulier heeft ondertekend, dan wel de opdrachtgever op andere wijze doet blijken de offerte te hebben geaccepteerd.

b. Voor de opdrachtgever, natuurlijke persoon, die zich heeft aangemeld voor het volgen van opleidingen, trainingen, leergangen, workshops etc., die door Bureau Land met open
inschrijving worden aangeboden, geldt de inschrijving als ‘koop op afstand’ en geeft de opdrachtgever het wettelijke recht op een bedenktijd van 14 werkdagen. Wanneer de opdrachtgever gebruik wil maken van deze ‘zichttermijn’ dient binnen 14 werkdagen na inschrijving per e-mail kenbaar te worden gemaakt dat de opdrachtgever de inschrijving terug wil terugtrekken onder de voorwaarden van de wettelijke zichttermijn. In alle andere gevallen kan de opdrachtgever de aanmelding tot vier weken voor aanvang van de opleiding/leergang/module kosteloos ongedaan maken.  Bij annulering binnen vier weken voor aanvang is genoemde opdrachtgever de helft van het totaalbedrag van de opleiding verschuldigd.  Indien bedoelde opdrachtgever niet annuleert, of pas na aanvang van de opleiding, is hij verplicht het totaalbedrag te voldoen.

c. Voor de opdrachtgever, natuurlijke persoon, die zich heeft aangemeld voor het volgen van opleidingen, trainingen, leergangen, workshops etc., die door Bureau Land met open
inschrijving worden aangeboden, geldt dat voor het inhalen van gemiste dagen of dagdelen administratiekosten in rekening worden gebracht.

d. Indien een zogenaamd “coachingsgesprek” binnen 24 uur voorafgaand aan dit gesprek wordt afgezegd, kan de cliënt (opdrachtgever) dit gesprek slechts inhalen indien de opdrachtgever daarvoor het geldende uurtarief voor individuele coaching voldoet.

e. Door instemming met het door Bureau Land gepresenteerde plan van aanpak geeft de opdrachtgever toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die van dit plan deel uit maken.  Een wijziging van het plan van aanpak zal door Bureau Land als meer – dan wel minder werk worden gefactureerd, tenzij partijen een uurtarief hebben afgesproken.

IV. Declaratie 
a. De aan Bureau Land toekomende vaste vergoeding wordt bij het aangaan van de overeenkomst in rekening gebracht, tenzij partijen schriftelijk overeenkomen dat de werkzaamheden van Bureau Land in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief.

b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle door Bureau Land gehanteerde prijzen exclusief 6% administratiekosten en exclusief omzetbelasting.

V. Betaling 
a. Betaling van de declaraties van Bureau Land dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels) rente verschuldigd.

b. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van Bureau Land gestelde  bank- of girorekeningen leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

c. Indien Bureau Land invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 15%
van het openstaande saldo, ten laste van de opdrachtgever.

VI. Aansprakelijkheid 
a. De aansprakelijkheid van Bureau Land voor schade, voortvloeiende uit – of verband houdende met de uitvoering van een opdracht (overeenkomst), is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Bureau Land afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval maximaal aanspraak geeft.

b. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste
het bedrag dat door Bureau Land aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

c. Bij het inschakelen van derden zal Bureau Land steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bureau Land is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk, tenzij die tekortkomingen te wijten zijn aan grove schuld en/of opzet van genoemde derden.

d. Alle door Bureau Land ingehuurde derden zijn verplicht tot het vertrouwelijk omgaan met alle gegevens van cliënten, hetgeen contractueel wordt overeengekomen op het eerste moment dat een derde wordt ingehuurd.

e. Aanspraken tot schadevergoeding dienen op straffe van verval van recht binnen een termijn van een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig te zijn gemaakt.

VII. Toepasselijk recht 
Alle rechtsbetrekkingen, zoals in deze voorwaarden bedoeld, zijn onderworpen aan Nederlands recht en de geschillen terzake worden bij uitsluiting door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen beslist. Indien Bureau Land als eiseres optreedt heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een bevoegde rechter naar haar keuze.

Onze cookie-instellingen is zo ingesteld dat u de beste surfervaring krijgt. Als u gebruikt blijft maken van onze website, zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of als u klikt op "Accepteren" hieronder, dan gaat u akkoord met deze instellingen. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten